Ứng dụng:

  • In dán nhãn sản phẩm công nghiệp, điện tử.
  • Dán nhãn sản phẩm y tế